شرکت جوانه پوش پارسه

تولیدکننده نایلون های عریض کشاورزی، غذایی، بسته بندی، صنعتی، ورقهای ژئوممبران و ورقهای پلی اتیلنی

0
28

شــرکت جوانــه پــوش پارســه بــا شــماره ثبــت ۱۵۰۰۵ در ســال ۱۳۸۱ فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد محصــولات پلیمــری در شــهرک صنعتــی بــزرگ شــیراز بــا فضایــی بالــغ بــر ۲۰۰۰۰ متــر مربــع تولیــدی اداری آغــاز نمــود.شــرکت جوانــه پــوش پارســه در حــال حاضــر دارای ۲ خــط تولیــد نایلــون تــک لایــه و ۲ خــط تولیــد نایلــون ۳ لایــه عریــض و ۱ خــط تولیــد ورق هــای ۲ لایــه پلــی اســتایرن و پلــی پروپیلــن و دســتگاه وکیــوم تولیــد ظــروف یکبــار مصــرف بــا قابلیــت ماشــین آلات بــه روز اروپــا مــی باشــد، کــه بــرای مصــارف گوناگــون کشــاورزی، نفــت و پتروشــیمی ، غذایــی و بهداشــتی و بســته بنــدی کارایــی دارد.

شــرکت جوانــه پــوش پارســه بــا داشــتن تجربــه و دانــش کافــی بــا کادری مجــرب و متخصــص در صنعــت پلیمــر و همچنیــن اســتاندارد هــا و گواهینامــه هــای بیــن المللــی ســعی در ارئــه بهتریــن تولیــدات جهــت رفــاه حــال ســایر مشــتریان مــی باشــد.

محصولات شرکت در سه گروه تولیدی به شرح زیر است:

تولیـدات دسـتگاه سـه لایـه عریـض بصـورت نایلـون و ورق پلـی اتیلنـی در عـرض ۳ تـا ۱۲ متـر و ضخامـت ۷۰ میکرون تا ۲ میلی متر می باشـد. این دسـتگاه توانایـی تولیـد نایلون های گلخانه، سـیلوبگ و ورق های ژئوممبران را داراسـت.

نایلون گلخانه

نایلـون هـای پلـی اتیلـن گلخانـه ای شـرکت جوانـه پـوش پارسـه در عـرض ۱۲ متـر و ضخامـت ۲۰۰ میکـرون تولیـد مـی گـردد. مـواد LDPE کـه نوعـی مـواد پلیمـری هسـتند، در مقابـل نـور خورشـید، مخصوصـا اشـعه مـاورای بنفـش آن بسـیار آسـیب پذیرنـد. لـذا بـا توجـه بـه خاصیـت مـواد LDPE که پایه و اسـاس پوشـش هـای گلخانـه ای هسـتند و بـا توجه به تقسـیم بندی طیف نور خورشـید، افزودنـی هـای خـاص و منحصـر بفـردی جهـت ارتقای کیفـی و عملکرد مناسـب به هـر یـک از ایـن لایـه هـا افـزوده مـی شـود. این افزودنی ها عبارتند از:

UV Stabilizer

در بیـن اشـعه هـای نـور خورشـید اشـعه مـاوراء بنفـش(VIOLET ULTRA) بـا طـول مـوج nm 400-280 اثـر مخربـی بر روی فیلمهـای LDPE دارد. افزودنی UV STABILIZER در حقیقـت تثبیـت کننـده اشـعه مـاوراء بنفـش بـوده و بـا تغییـر طـول مـوج ایـن اشـعه آنـرا بـه طـول موجهـای مفیـد بـرای رشـد گیاهـان تبدیـل مـی کنـد. طبـق تحقیقـات انجـام شـده افزایش درصـد مـواد UV STABILIZER در فیلمهـای LDEP باعـث افزایـش عمـر ایـن فیلـم هـا مـی گـردد.

Anti Fog

افزودن ضد عرق باعث کاهش کشـش سـطحی بخار آب متراکم شـده بر سـطح داخلـی پوشـش گلخانـه مـی شـود. در نتیجـه، بخـار آب متراکـم شـده، بـه جـای ریختـن روی گیاهـان کـم کـم بـه سـمت پاییـن دیـواره نایلونـی گلخانـه سـرازیر مـی شـود. ایـن مسـئله باعـث مـی شـود که:

 • از آسـیب و بیماریهـای ناشـی از چکیـدن مسـتقیم آب بـر وی شـکوفه هـا جلوگیـری شـود.
 • از سوختگی برگها، در نتیجه تمرکز تابش نور خورشید پیشگیری شود.
 • کاهـش ۳۰ درصـدی قابلیـت اسـتفاده از نـور بـه دلیـل وجـود قطـره هـای کوچـک و پراکنـده آب

پخـش کننـده نـور در نایلـون های کشـاورزی جهت شکسـتن تابش خورشـید به یـک دسـته اشـعه ،مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد.ایـن مـوارد باعـث مـی شـود که نـور کافـی به قسـمت های سـایه گیاهان نیز برسـد و با شـرایطی کـه پخش کننده نـور ایجـاد میکنـد میزان عملیات فتوسـنتز گیاه در گلخانـه را افزایش می دهد.

Red Light

اشـعه مـادون قرمـز نـور خورشـید بـا طـول موج بـالای nm 800 بسـیار مناسـب بـرای تامیـن گرمـای داخلـی گلخانـه مـی باشـد . ایـن افزودنـی باعـث تبدیـل طیـف نـور مـادون قرمـز بـه طیـف نـور قرمـز- نارنجـی شـده تـا در نتیجـه میـزان فتوسـنتزافزایش یابـد کـه ایـن خـود باعـث بهبـود بـاروری گیاهـان بیـن ۲۰تـا %۴۰ مـی باشـد. از دیگـر افزودنیهـای مـورد نیـاز مـی تـوان بـه افزودنـی هـای لیزخـور ،ضـد الکتریسـیته سـاکن ،روان کننده ،ضد گرد و غبار ،ضد فرسـایش اشـاره داشـت.

سیلوبگ

سـیلوبگ یـک تونـل انعطـاف پذیـر سـاخته شـده از مـواد اولیـه بـا کیفیـت بـالا اسـت کـه قابلیـت بسـته بنـدی و جلوگیـری از نفـوذ اکسـیژن را داراسـت و در نتیجـه، مـواد مایـع مغـذی موجـود در علوفـه خـارج نمـی شـوند و همچنیـن امکان ذخیـره علوفـه و دانـه (فـرآوری شـده و سـاده) برای مـدت طولانی با اسـتفاده از ماشـین آلات بسـته بنـدی خـاص را فراهـم مـی کند. سـیلو بگ بـرای کاربردهای بسـیاری ماننـد کمپوسـت، حفاظـت از محصـولات آبـدار و یـا محصـولات خشـک سسـت، کـود و غیره مناسـب اسـت. این نمونـه ارزش غذایی محصـولات خود را حفـظ میکنـد و از فسـاد آنهـا جلوگیـری بـه عمل مـی آورد .فناوری نوین سـیلوبگ روشـی سـریع، ایمـن و اقتصـادی برای ذخیره سـازی غـلات، علوفه، بـذر، خوراک دام و طیـور، کـود و سـموم می باشـد.
شـرکت جوانـه پـوش پارسـه در راسـتای برطـرف کـردن نیـاز کشـاورزان و دامـداران عزیـز میهنمـان عـلاوه بـر تولیـد سـیلوبگ قـادر بـه تولید انـواع نمونه فیلـم هـا بـا رنـگ هـای متفـاوت جهـت نگهـداری خـوراک دام ، ذرت وسـایر محصـولات بـا قابلیـت مطلـوب مـی باشـد.

مالچ

شـرکت جوانـه پـوش پارسـه تولیدکننـده فیلـم های پوشـش دهی مالـچ در دو نـوع مشـکی -سـفید و مشـکی-نقره ای بـرای اکولـوژی هـای متفـاوت بـا مزایـای زیر است.
 • راندمان آبیاری بالا
 • کاهش میزان تبخیر از سطح خاک تا ۷۰ درصد
 • افزایش گسترش ریشه دهی در لایه های سطحی خاک
 • افزایش رشد رویشی و زایشی در طول دوره ی کوتاه
 • کاهش میزان علف هرزتا ۷۰ درصد
 • افزایش نگهداری آب در خاک در مرحله ظرفیت زراعی همیشه و پیوسته
 • کاهش اختاف درجه حرارت در طی شبانه روز در بستر خاک
 • عملکرد بالای محصول به میزان ۳۰ درصد و افزایش کیفیت و بازارپسـندی محصول
 • کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی
 • کاهش هزینه های کارگری

از دیگـر محصـولات کشـاورزی تولیدی شـرکت جوانه پوش پارسـه می توان به نایلون کشـاورزی و نایلون پوشـش دوم اشاره داشت.

شرکت جوانه پوش پارسهشرکت جوانه پوش پارسهشرکت جوانه پوش پارسهشرکت جوانه پوش پارسهشرکت جوانه پوش پارسهشرکت جوانه پوش پارسه

شـرکت جوانـه پـوش پارسـه در راسـتای بـرآورده کـردن نیازهـای بخش کشـاورزی و صنعتـی کشـوربا داشـتن سـابقه طولانـی در زمینه تولیـد محصولات نوین پلیمری در شـهرک صنعتی شـیراز فعالیت دارد. یکی از محصولات تولیدی شـرکت، ورق هـای ژئوممبـران پلـی اتیلنی می باشـد.

ژئوممبـران هـا، یکـی از بزرگتریـن گـروه هـا از خانـواده مـواد ژئوسـنتتیک هسـتند کـه طـی دو دهـه اخیـر بـه موثرتریـن و شـناخته شـده تریـن مـواد جهت عایـق هـای مهندسـی و صنعتـی تبدیـل شـده انـد.

ایـن محصـول در شـرکت جوانـه پـوش پارسـه براسـاس برتریـن ماشـین آلات مـدرن وبسـیار دقیـق بـا تکنولـوژی روز دنیـا تولیـد شـده اسـت. ژئوممبران پلـی اتیلنـی مقاومـت شـیمیائی خوبـی در مقابـل مـواد اسـیدی و قلیایـی دارد، همچنیـن بـا افـزودن مقـاوم کننـده هـا مـی تـوان مقاومـت آن را در مقابـل UV خورشـید و اکسـید کننـده هـای محیـط افزایـش داد. انعطـاف نه چنـدان زیاد اما بـرای عایـق بنـدی در سـطوح وسـیع قابـل قبولـی دارد. مـوارد فـوق باعـث شـده اسـت ژئوممبـران پلـی اتیلنـی شـناخته شـده تریـن نـوع ژئوممبـران بـوده و بـا در نظـر گرفتـن مسـائل فنـی و اقتصـادی در بسـیاری از کاربردهـا نظیـر احـداث حوضچـه هـای نگهداری فاضلاب، لندفیـل ها، و مخازن ثانویه مـواد هیدروکربنی انتخـاب بهینـه محسـوب شـود.

کاربردهای ژئوممبران

 • استفاده درمخازن آب به منظور جلوگیری از هرز رفتن و آلوده شدن مخازن
 • استفاده در مخازن پساب به منظور جلوگیری از آلودگی محیط و آبهای زیر زمینی
 • ایزولاسـیون سـازه هـای بتنـی زیـر زمینـی جهت محافظـت در برابـر رطوبت و مـواد خورنده
 • پوشـش دهـی پـی سـاختمان هـای مرتفـع جهـت جلوگیـری از نفـوذ آب در فوندانسـیون سـاختمان
 • پوشش دهی لاگون های تصفیه فاضاب های شهری و پساب های صنعتی
 • استفاده جهت ایجاد پوشش غیر قابل نفوذ در محل های دفن بهداشتی زباله
 • استفاده به عنوان عایق دراستخر های نگهداری آب
 • استفاده به عنوان عایق در دریاچه های مصنوعی
 • پوشش دهی تالاب ها و دریاچه های مصنوعی
 • پوشش دهی حوضچه های پرورش ماهی و میگو
 • پوشش دهی مخازن ذخیره مواد شیمیایی
 • پوشش دهی تونل های عبور و مرور وسایل نقلیه و مترو
 • پوشش دهی کانال های انتقال آب و فاضلاب
 • استفاده در بستر سازی جاده ها و خطوط ریلی
 • استفاده در محل هایی که نیاز به ایزولاسیون دارد
 • استفاده در فرایند لیچینگ مواد معدنی
 • پوشش دهی کف و دیواره مخازن سوخت
 • پوشش دهی حوضچه های تبخیر

مزایای ژئوممبران نسبت به سایر محصولات

 • عمر طولانی:

آزمایشـات متعـدد نشـان داده اسـت کـه ژئوممبران ها یـا ژئوممبرین های مقاومـت مکانیکی و سـایر خـواص خود از جهت نفوذناپذیری و مشـخصات فنی را پـس از قـرار گرفتـن در معـرض پسـاب هـای موجـود در مخـازن دفن زبالـه برای مـدت ۱۰۰۰۰ سـاعت ودر دمـای ۷۰ درجـه سـانتیگراد همچنان حفـظ نموده اند و بـه همیـن دلیـل عمـر ودوام بسـیار بـالا را بـرای این پوشـش هـای ژئوممبران در مخـازن دفـن زبالـه مـورد تایید قـرار داده و توصیه نموده اسـت.

 • مقاومت بالای محیطی:

ایـن ژئوممبـران هـا مـی تواننـد بـدون تردشـدگی یـا شـکنندگی در دمـای بسـیار پاییـن و یـا کاهـش مقاومـت کششـی و شـل شـدگی در دماهـای بـالا مورد اسـتفاده قـرار گیرند.

 • مقاومت مکانیکی:

مقاومـت کششـی بـالای PE پخـش متـوازن نیـرو وتغییـر شـکل مناسـب را بخصـوص در شـرایط نشسـت نامتقـارن تضمیـن مـی نمایـد و قابلیـت افزایـش طـول بسـیار بـالای ژئوممبـران بـدون پارگـی ، امـکان هماهنگـی و تطابـق لاینـر با ناهمـواری هـای سـطح زیریـن را بـدون کاهش نفـوذ ناپذیـری و یا تـرک خوردگی و انهـدام آن فراهـم مـی آورد.

 • مقاومت در برابر مواد خورنده:

ژئوممبـران بـه دو دلیـل عمـده در برابـر انـواع محلولهـای شـیمیایی مقـاوم مـی باشـد اول بـه ایـن علت کـه پلیمرهای فـرد خانـواده اتیلن، از لحاظ شـیمیایی خنثـی بـوده در واکنـش هـای شـیمیایی شـرکت نمـی کننـد و دیگـر آنکـه به علت غلظـت و فشـردگی زنجیره های تشـکیل دهنده از نفوذناپذیـری بالایی برخوردار بـوده و اجـازه نفـوذ مـواد شـیمیایی به سـاختار خود را نمـی دهد.

 • مقاومت در برابر اشعه UV :

عواملـی از قبیـل اشـعه مـاورا بنفـش نـور خورشـید و یـا گاز ازون و … مـی تواننـد سـبب کاهـش قابـل توجـه مقاومـت هـای مکانیکـی مـواد در معـرض تابـش اشـعه شـوند. بـا افـزودن درصـد مشـخصی کربـن سـیاه بـه مـواد PE می تـوان بـه مقاومتـی عالـی در برابـر مـواد فـوق دسـت پیـدا کرد. عـلاوه بر سـوابق ۳۰ سـاله اسـتفاده از ژئوممبـران در شـرایط مختلـف آب و هوایـی در سراسـر نقـاط جهـان بصـورت روبـاز آزمایشـات انـدازه گرفتـه در شـرایط فشـردگی زمان نیـز دوام بـالای ژئوممبـران را تائیـد مـی کنـد.

 • مقاومت در برابر حمات بیولوژیکی ، رویش گیاهان و حمله جوندگان:

میکروارگانیـزم هـا ، جونـدگان و ریشـه گیاهـان مـی تواننـد سـبب تخریـب پوششـهای آب بند کننده شـوند.لذا عدم حساسـیت در برابر عوامل فوق ، یکی از نـکات مهـم در انتخـاب لاینـر نفـوذ ناپذیـر ژئوممبران خواهنـد بود.

 • بهداشتی بودن و سلامت آب در تماس با ژئوممبران
 • ژئوممبـران بـه دلیـل ترکیبـات پلیمـری هیـچ گونـه اثـر شـیمیایی بـر آب نگذاشـته بـرای مصـارف آب شـرب مناسـب مـی باشـد.

شرکت جوانه پوش پارسهشرکت جوانه پوش پارسهشرکت جوانه پوش پارسهشرکت جوانه پوش پارسهشرکت جوانه پوش پارسهشرکت جوانه پوش پارسه

شــرکت جوانــه پــوش پارســه بــا داشــتن دســتگاههای منحصــر بــه فــرد در زمینــه تولیــد نایلــون ســه لایــه بــه صــورت ورق تــا عــرض ۱۶۰ ســانتی متــر و ضخامــت ۳۰ تــا ۱۸۰ میکــرون و نایلــون تــک لایــه در عــرض ۳۰ ســانتی متــر تــا ۱۴۵ ســانتی متــر و ضخامــت ۴۰ تــا ۱۵۰ میکــرون فعالیــت دارد.

محصولات بسته بندی به شرح زیر می باشد :

ورق وظروف پلی استایرن

ورق پلــی اســتایرن و پلــی پروپلیــن بــه صــورت دو لایــه باعــرض ۵۳ تــا ۷۶ ســانتی متــر و ضخامــت ۴۰۰ تــا ۸۰۰ میکــرون جهــت تولیــد ظــروف یکبــار مصــرف بــا افزودنــی هــای مجــاز و مهندســی نظیــر آنتــی باکتریــال – رنــگ هــای مجــاز و… تولیــد مــی گــردد شــرکت جوانــه پــوش پارســه در جهــت برطــرف کــردن دغدغــه دوســتداران محیــط زیســت آمادگــی تولیــد ظــروف و نایلــون زیســت تخریــب پذیــر را دارد.

شرینگ

نایلــون شــیرینگ امــروزه در ســطح وســیعی در سراســر جهــان بــرای بســته بنــدی محصــولات مــورد اســتفاده اســت. نایلــون شــیرینگ باعــث مــی شــود محصــول بســته بنــدی شــده حالــت شــکیل تــری بــه خــود گرفتــه و چینــش محصــول را آســان تــر مــی کنــد و هــم چنیــن از نشســتن گــردو غبــار بــر روی محصــولات جلوگیــری مــی کنــد.

کیسه ها

از دیگــر محصــولات شــرکت جوانــه پــوش پارســه کیســه هــای تــک لایــه و ســه لایــه پلــی اتیلنــی در ســایز هــا و ضخامــت هــای مختلــف مــی باشــد کــه جهــت مصــارف بهداشــتی ،غذایــی ،لبنیــات آبگونــه ، کشــاورزی ،شــیمیایی وتبلیغاتــی کاربــرد دارد.

شرکت جوانه پوش پارسهشرکت جوانه پوش پارسه

اطلاعات تماس

تلفن:
۰۷۱۳۷۷۴۲۳۶۶-۹

ایمیل:
info@javanehpoosh.com
javanehpooshparseh_company@yahoo.com

آدرس:
شهرک صنعتی بزرگ شیراز، خیابان کوشش جنوبی، خیابان ۲۰۳، شرکت جوانه پوش پارسه

سایت:
http://javanehpoosh.com

1دنبال کننده‌دنبال کردن
158دنبال کننده‌دنبال کردن
0مشترکاشتراک

آخرین مطالب

استخدام خانم در شرکت چوبریزان پارس

موقعیت: شیراز تحصیلات: لیسانس جنسیت: خانم شرکت چوبریزان پارس واقع در شهرک صنعتی شیراز جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: ردیف عنوان شغلی شرایط احراز 1 کارشناس و مهندس شیمی خانم حداکثر...
نرم افزار CHEMKIN

نرم افزار CHEMKIN

آخرین مطالب دایره المعارف

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید