استخدام شرکت صنایع لاستیکی پیمان صنعت

0
58

نوع شغل : تمام وقت
حقوق و مزایا : ١میلیون تا ٣میلیون تومان به بالا به علاوه مزایای بیمه (قانون کار) + نھار روزانه + سرویس ایاب و ذھاب


* این عنوان شغلی بر اساس سوابق و تجربه کاری ارائه می گردد.
** حقوق و مزایا بر اساس تجربه و سوابق کاری معین می گردد

نقش شغل:

به منظور توسعه شرکت، فرصت شغلی مناسبی در این شرکت به عنوان کارشناس پلیمر و لاستیک/سرپرست واحد R&Dبوجود
آمده است. با این پست شغلی، فرصت پیوستن به تیمی موفق در صنعت لاستیک سازی را خواھید داشت.
این شرکت به دنبال کارشناسی تراز اول است که شرایط ذیل را دارا باشد :
– آشنایی با فرآیندھای کامپاندسازی
– تجارب گسترده در زمینه فرآیندھای خط تولید
– آشنایی با قالب گیری
به علاوه فرد مذکور در این سمت شغلی بایستی با تعامل با مشتریان نیاز آنھا به انواع کامپاندھا را شناسایی نموده و راھکارھایی برای رفع مشکلات آنھا و ھمچنین نیازھای جدید آنھا ارائه دھد.
این فرد ارتباط کاری نزدیک با مدیریت خواھد داشت.

وظایف اصلی در این سمت شغلی به شرح ذیل می باشد:

 • پشتیبانی و پاسخ سریع به نیازھای فنی مشتریان و واحد تولید
 • ایجاد ھماھنگی در ارائه اطلاعات کامپاندھا به منظور اطمینان از فرایند صحیح تولید محصولات مشتریان
 • بھبود فرمولاسیون کامپاندھا به منظور دستیابی به خواص مورد نظر مشتریان
 • ارائه داده ھای فنی به پروژه ھای توسعه ای مشتریان
 • برقراری ارتباط با تیم ھای خدمات فروش و مشتریان به منظور افزایش فرصت ھای تجاری
 • تھیه مقالات جھت ارائه در رویدادھا و کنفرانس ھای صنعتی

فرد داوطلب جھت احراز شغل بایستی مھارتھا، شرایط و ویژگی ھای ذیل را دارا باشد :

– تسلط کامل بر کامپاندسازی و توانایی بھبود فرمول ھای لاستیک (این شرکت دانش درون سازمانی کافی در خصوص کامپاندسازی را دارا بوده و ھمچنین آموزش ھای لازم ارائه خواھد گردید. لذا دانش قبلی در خصوص طیف کامل الاستومرھای قابل پخت لازم نمی باشد).
– مدرک تحصیلی دانشگاھی در رشته پلیمر و یا ھرگونه مدرک دانشگاھی معتبر دیگر (ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی در رشته شیمی محض و کارشناسی ارشد و PHDدر رشته پلیمر)
– تجربه مناسب در زمینه ریخته گری و قالب گیری مواد پلیمری و الاستومری و ترجیحاً دانش طراحی قالب
– توانایی در پاسخگویی دقیق و مؤثر به استعلام ھای فنی و بازدید از خط تولید مشتری در صورت لزوم (امکان اعزام به مأموریت خارج از شھر)
– تسلط عالی بر زبان انگلیسی (مکالمه و مکاتبه)
– آگاهی از قوانین مرتبط (Method Statement ،Risk Assessment ،COSHH ، MSDS ،REACH و غیره
)

نوع شغل : تمام وقت
حقوق و مزایا : حقوق توافقی به علاوه مزایای بیمه(قانون کار) + نھار روزانه + سرویس ایاب و ذھاب 


* حقوق و مزایا بر اساس تجربه و سوابق کاری معین می گردد

وظایف اصلی:

– کمک به مدیران کارخانه در برنامه ریزی و راھبری تولید/اجرا
– اجرای برنامه ھا با مدیریت بر استفاده از ھمگی منابع واحد مربوطه به عنوان مثال نیروی انسانی، مواد اولیه و ماشین آلات با مقرون به صرفه ترین روش، اجرای اولویت ھا، نظارت بر پیشرفت امور و حل درست مشکلات .
– پیروی از تمامی مسائل کیفی و تکنیکی بر اساس مشخصات فنی و دستورالعمل ھا
– برقراری ارتباط مداوم و مناسب با واحدھای مربوطه و دخیل کردن آنان در کلیه اموری که به آنھا و عملکرد تولید مربوط می شود.
– پیروی از الزامات قانونی و سیاست ھای شرکت در خصوص ایمنی و بھداشت حرفه ای در حیطه مسئولیت ھای واحدھای تولید
– توسعه و ھدایت فرھنگ بھبود مستمر در واحد ھای تولید و بھبود عملکرد اپراتورھای کلیدی و سایر اپراتورھا از طریق رھبری، بازخورد دھی و مدیریت عملکرد.
– رھبری، ایجاد انگیزش و ھدایت تیم کاری خود جھت اجرای کلیه اھداف، شاخص کلیدی عملکرد (KPI) و اھداف اجرائی
– شناسایی نیازھای آموزشی واحدھای تولید و تھیه دستورالعمل ھای مناسب جھت اطمینان از اینکه کلیه کارکنان دانش و مھارت
ھای لازم برای انجام شغل خود بصورت امن و موثر را دارند.
– حصول اطمینان از ھماھنگی و ثبات سیستم در ھدایت واحدھای تولید و سیستم گزارش دھی
– حصول اطمینان از اینکه نظارت بر عملکرد تجھیزات بطور مثال خرابی و توقف خط و تجزیه و تحلیل عملکرد بھینه به درستی تکمیل می شوند و اطلاعات و داده ھا جمع آوری و به افراد مربوطه ارائه می گردد.
– ھدایت جلسات گفتگوی کاری در محل کار با حضور ھمگی اعضای واحد تولید.
– آشنایی کامل با فرآیندھا و دستورالعمل ھای شرکت پیرامون مسائل غیبت و کمیته انضباطی

مسئولیت ھای پروژه:

 • کمک به مدیر کارخانه جھت ارتقاء فرآیندھا و دستورالعمل ھا به منظور شناسایی فرصت ھا در راستای بھبود بخشی به فرآیندھای تولید.
 • مدیریت پروژه ھای برون سپاری شده به تیم ھای پیمانکاری و ھمکاری با آنان جھت تسریع در انجام پروژه ھا
 • اجرای اھداف اصلی شرکت و حصول اطمینان از اینکه طرحھای توسعه پایدار بصورت کامل در ھمه واحدھای تولید اجرا می گردند

تخصص ھا و تجارب مورد نیاز:

– دانش ریاضیات پایه به منظور اجرای کنترل فرآیندھا و مستند سازی کیفیت
– آشنایی و متابعت از سیستم ھای کاری ایمن و بھداشت حرفه ای.
– حداقل یک سال دانش عملیاتی و تجربه در زمینه محیط ھای تولیدی
– آشنایی کامل با بھداشت حرفه ای (ایمنی و سلامت)
– آشنایی کامل با قوانین استخدامی اداره کار و فرآیندھای داخلی و رویه ھای مربوط به غیبت و مدیریت انظباطی
– توانایی اولویت بندی، برنامه ریزی عملی، سازماندھی، مھارت ھای تجزیه و تحلیل و نظارت بر فرآیندھای تولید

فرد داوطلب جھت احراز شغل بایستی مھارتھا، شرایط و ویژگی ھای ذیل را دارا باشد:

 • تحصیلات لیسانس/فوق لیسانس در رشته مھندسی پلیمر
 • تسلط خوب بر زبان انگلیسی (مکالمه و مکاتبه)
 • مھارت ھای ارتباطی داخلی و خارجی عالی
 • توانایی اولویت دھی به کارھا در رابطه با فرآیندھای تولید
 • توانایی مدیریت زمان و ھزینه پیرامون فرآیندھای تولید
 • توانایی رھبری پرسنل تولید به وسیله حمایت و انتقال ارزش ھای کسب و کار
 • توانایی انجام کار گروھی با واحد خود و دیگر واحدھا
 • توانایی حل مسئله
 • توانایی استفاده از کلیه سیستم ھای داخلی و دستورالعمل ھای شغلی
 • توانایی اجرای سیاست ھا و خط مشی کلی شرکت
 • اخذ تصمیمات موثر و به موقع بر اساس درک درستی از عوامل تجاری که بر عملکرد تولید تاثیر می گذارد.
 • توجه بر جزئیات
 • ابتکار، شور و شوق و انگیزه برای موفقیت
 • نگرش مثبت به تغییر
 • توانایی کافی در مدیریت عملکرد پرسنل تولید
 • مھارتھای ارتباطی عالی
 • آشنایی کامل با نرم افزارھای مایکروسافت آفیس

اقدام جھت ارسال رزومه و کسب اطلاعات بیشتر:

خواھشمند است جھت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این فرصت شغلی و ارسال رزومه* از ساعت ١٢تا ٢ظھر به غیر از ایام تعطیل با شماره تلفن۰۹۱۳۳۲۵۲۶۸۷ (خانم نادری) تماس حاصل نمایید.


* رزومه ترجیحاً به زبان انگلیسی و فرصت ارسال رزومه
حداکثر تا تاریخ ١٠مھرماه ١٣٩۶

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید