لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع دکتری

0
124
 دانشگاهگرایشروزانهشبانهپردیس خودگردانبورس اعزام به خارج
دانشگاه اراکاراک-داردداردنداردندارد
دانشگاه اصفهاناصفهان-داردنداردداردندارد
بیوتکنولوژیداردنداردنداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع دکتریپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران-داردنداردنداردندارد
دانشگاه تبریزتبریز-داردداردنداردندارد
دانشگاه تربیت مدرستربیت مدرس-داردداردنداردندارد
بیوتکنولوژیداردداردنداردندارد
دانشگاه تهرانتهران-داردداردنداردندارد
بیوتکنولوژیداردداردنداردندارد
نانوفناوریداردداردنداردندارد
دانشگاه خلیج فازسخلیج فارس - بوشهر-داردنداردنداردندارد
دانشگاه رازیرازی - کرمانشاه-داردنداردنداردندارد
سازمان پژوهش های عملی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش های عملی و صنعتی ایران-داردنداردنداردندارد
دانشگاه سمنانسمنان-داردداردنداردندارد
فرآیندهای جداسازینداردنداردداردندارد
دانشگاه سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستان - زاهدان-داردنداردداردندارد
دانشگاه شهید باهنر کرمانشهید باهنر - کرمان-داردنداردنداردندارد
دانشگاه شیرازشیراز-داردنداردداردندارد
دانشگاه صنعت نفتصنعت نفتپدیده های انتقالداردنداردنداردندارد
دانشگاه صنعتی اصفهانصنعتی اصفهان-دارددارددارددارد
دانشگاه صنعتی امیرکبیرصنعتی امیرکبیر-داردداردداردندارد
بیوتکنولوژیداردداردنداردندارد
دانشگاه صنعتی سهندصنعتی سهند -تبریز-داردنداردنداردندارد
بیوتکنولوژینداردنداردندارددارد
دانشگاه صنعتی شریفصنعتی شریف-داردنداردنداردندارد
دانشگاه صنعتی مالک اشترصنعتی مالک اشتر-داردداردنداردندارد
بیوتکنولوژینداردداردنداردندارد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلصنعتی نوشیروانی بابل-داردنداردنداردندارد
بیوتکنولوژیداردنداردداردندارد
دانشگاه علم و صنعت ایرانعلم و صنعت ایران - تهران-داردداردداردندارد
دانشگاه فردوسی مشهدفردوسی مشهد-داردداردنداردندارد
دانشگاه کاشانکاشان-داردداردداردندارد
دانشگاه گیلانگیلان - رشت-داردنداردنداردندارد
دانشگاه یاسوجیاسوجپیشرفتهداردداردنداردندارد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید