راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۷

0
35

راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۷

دوره های: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پردیس خودگردان دانشگاه ها، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی

 

جدول زمانبندی آزمون ورودی دکتری (Ph.d) سال ۱۳۹۷

راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397

سرعت پرشتاب علم و فناوری و ظهور پیشرفت های عظیم علمی در هزاره سوم، کشورهای جهان را در شرایطی قرار داده است که ایجاد تحول راهبـردی در برنامه های توسعه، امری حیاتی و گامی اساسی در جهت توسعه همه جانبه است. لذا نهادهای مولد اندیشه، نقش کلیدی در تبیین و تحقق ایـن تحـول راهبردی با الهام از برنامه های توسعه و اهداف بلند سند چشم انداز جمهوری اسلامی خواهند داشت.

بر این اساس متولیان و برنامه ریـزان حـوزه آمـوزش عالی کشور همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهی کشور و بهره مندی از فرصتهای پیش آمده در راستای ارتقـای کیفیـت علمـی و آموزشـی، لـزوم بازنگری آیین نامه ها، ضوابط و مقررات آموزشی و نحوه پذیرش دانشجو را در اولویت های کاری خود قرار داده اند.

آزمون دکتری سال ۱۳۹۷نیـز براسـاس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ مجلس محترم شورای اسلامی و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی» درقالب دو مرحله (سنجش علمی (آزمون متمرکز) و مصاحبه علمی و سنجش عملی و ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) برگزار میشود. لذا شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت داوطلبان در آزمون مذکور بـه شـرح ذیل اعلام میگردد.

آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۷ بصورت نیمه متمرکز به منظور تأمین اهداف زیر برگزار میگردد:

۱-۲- تفکیک فرایند سنجش علمی از فرایند پذیرش دانشجو

۲-۲- اعتبار بخشی به آزمون های استاندارد در پذیرش نوبتهای مختلف

۳-۲- حرکت به سمت استقلال دانشگاه در پذیرش دانشجو

۴-۲- ایجاد وحدت رویه و ایجاد هماهنگی بین دانشگاه و وزارت علوم، در پذیرش دانشجو

۵-۲- اختیار گروههای آموزشی دانشگاه و استادان در پذیرش دانشجویان مستعد

۶-۲- ایجاد امکان شرکت داوطلب در آزمونهای استاندارد متعدد

۷-۲- توجه جدی به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلب در پذیرش

۸-۲- لحاظ کردن کلیه ضوابط و مقررات قانونی در سنجش و پذیرش دانشجو

مفاهیم بعضی از اصطلاحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است:

راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397

داوطلبان جهت کسب اطلاعات در خصوص مقررات آموزشی، میزان شهریه دوره های نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه آزاد اسلامی، دوره های غیرانتفاعی، پـردیس خودگردان و پیام نور و سایر شرایط و ضوابط دوره دکتری، به سایت اینترنتی وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری، دانشـگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی و سایت های مرتبط مراجعه نمایند

داوطلبان لازم است دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل بوده و از لحاظ مقررات وظیفه عمومی منعی نداشته باشند.

شرایط عمومی:

الف) اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب) عدم احراز ملتزم نبودن نسبت به احکام عملی اسلام (انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات).

تبصره: اقلیتهای دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی از این شرط مستثنی هستند، به شرط آنکه متجاهر به نقض احکام اسلامی نباشند.

ج) عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.

تبصره: در صورتی که داوطلب سابقه عناد با نظام جمهوری اسلامی داشته باشد، باید تغییر نظر او احراز شود.

د) نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فراماسونری و اعقاب آنها.

ه) عدم احراز فساد اخلاقی.

و) عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال

شرایط اختصاصی:

الف) داشتن کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای که مـدرک مـذکور مـورد تأییـد شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

تبصره۱: فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های گروه پزشکی متقاضی شرکت در این آزمون، قبل از اقدام به ثبت نام باید توجه داشته باشند که از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت خود را مشخص و از نظر وزارت مذکور منعی برای ثبت نام و شـرکت در آزمـون و در صورت قبولی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر این صورت عواقب بعدی آن، به عهده شخص متقاضی خواهد بود.

تبصره۲: با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت تمام وقت میباشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آن را نزد خود نگه دارند.

تبصره۳: رشته امتحانی انتخابی داوطلبان در دوره دکتری بایستی متناسب با رشتهی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای آنها و مطابق ستون مربوط به رشته های مرتبط، جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون (جداول شماره ۳تا ۹همین دفترچه راهنما) باشد.

تبصره۴: دارندگان مدارک تحصیلی معادل میبایست حائز شرایط «آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بـالاتر» مصوبه جلسه ۸۴۵شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه شماره ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۹۲/۵/۲۸ توسط معاونـت آموزشی وزارت متبوع به کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ گردیده، باشند. بدیهی است آن عده از دارندگان مدارک معـادل کـه قبـل از تاریخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاری دوره های معادل) در دورههای معادل پذیرفته شده اند، در شمول این مصوبه قرار میگیرند.

تبصره۵: براساس مصوبه جلسه ۷۷۱مورخ ۹۴/۸/۲۶شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان کـه طـی سـالهـای ۱۳۷۷تا ۱۳۸۱به دورههای مذکور راه یافتهاند، حسب مورد از تسهیلات مصوبه شماره ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۹۴/۵/۲۸ برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار میشوند.

ب) بر اساس مصوبه جلسه ۳۶۸ مورخ ۷۴/۱۱/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادر شده توسط مدیریت یکی از حوزه های علمیـه قـم و خراسان، فضلا و طلاب حوزههای علمیه که بر اساس مدرک صادر شده توسط مدیریت یکی از حوزه های علمیه قم و خراسان دوره سطح ۳ را گذرانده اند و یا تا تاریخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ فارغ التحصیل میشوند، منحصراً می توانند در یکی از کدرشته های امتحانی مرتبط در گروه علوم انسانی ثبت نـام و در آزمـون آن شـرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحصیل دهند. بدیهی است این دسته از داوطلبان بایـد تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که توسط مدیریت حوزه های علمیه صادر گردیده است در اختیار داشته باشند.

ج) دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبتنام، مجاز به ثبتنام و شرکت مجدد در این آزمون نمیباشند.

د) مطابق ضوابط پذیرفتهشدگان نهایی دورههای روزانه در آزمون دکتری نیمهمتمرکز سال ،۱۳۹۶ حتی در صورت عدم ثبتنام و یا انصراف قطعی از رشته قبـولی،
مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری تخصصی (
Ph.D) سال ۱۳۹۷به منظور انتخاب رشته های تحصیلی دوره روزانه نخواهند بود.
ه) داوطلبانی که فارغ التحصیل شده اند، لازم است معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای خود را در ردیـف هـای مربوطـه تقاضـانامه درج
نمایند. همچنین داوطلبانی که حداکثرتا تاریخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ فارغالتحصیل خواهند شد لازم است عـلاوه بـر درج معـدل دوره کارشناسـی، میـانگین نمـرات
واحدهای درسی گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۱ در تقاضانامه درج نموده و نسبت به تکمیل و
تأیید فرم معدل مندرج در صفحه ۳۹ این دفترچه راهنما از سوی دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد و یا دکترای حرفه ای خود اقدام نمـوده و آن را
نزد خود نگهداری نمایند، تا در صورت قبولی به مؤسسه محل قبولی ارائه گردد.

تبصره ۱: آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا ۹۶/۱۱/۳۰ و یا ۹۷/۶/۳۱ در دوره کارشناسی ارشد و یا دکترای حرفه ای فـارغ التحصـیل مـی شـوند، در مرحله دریافت کارت ورود به جلسه، می توانند نسبت به ویرایش و یا درج معدل فارغ التحصیلی (برای فارغ التحصیلان ۹۶/۱۱/۳۰) و یـا میـانگین نمـرات واحدهای درسی گذرانده شده (برای فارغ التحصیلان تا تاریخ ۹۷/۶/۳۱) خود تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اقدام نمایند.

تبصره ۲: دانشجویان سال آخر و یا فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای (به جز فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد پیوسته، دکتـرای عمـومی
دامپزشکی و دکترای پزشکی)، که معدل آنان کمتر از ۱۴/۰۰ میباشد، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.

تذکر مهم: داوطلب باید در زمان مراجعه به دانشگاه، معدل خود را با مدرک معتبر به دانشگاهها ارائه دهد.
و) پذیرفته شدگان با توجه به تعهدات آموزش رایگان باید برابر طول مدت تحصیل دوره دکتری، در موقع ثبت نام تعهد بسپارند تا در صورت نیـاز در محلـی کـه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین میکند به خدمت اشتغال ورزند.

ز) بهره مندان از مزایای صندوق های رفاه دانشجویان چنانچه قصد ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را داشته باشند، میتوانند با سپردن تضمین کافی (بـه تشـخیص
صندوقهای رفاه دانشجویان) به صندوقهای مذکور، انجام تعهد خود را به بعد از خاتمه مقطع تحصیلی جدید موکول نمایند.

تبصره: چنانچه هر یک از فارغ التحصیلان پس از اشتغال و کسب درآمد نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام ننموده باشند، مشمول تسهیلات موضوع این بند نخواهند شد و لازم است قبل از ثبتنام در مقطع تحصیلی جدید با صندوقهای رفاه دانشجویان تسویه حساب نمایند.

ح) استفاده از مأموریت آموزشی تابع مقررات مربوطه می باشد و شرکت و پذیرش در آزمون برای متقاضی بمنزله موافقت با مأموریت آموزشی نخواهد بود.

به منظور مشاهده شرایط کامل، دفترچه راهنمای ثبت نام را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۷

توصیه های مهم:

۱) داوطلبان لازم است در درج کد ملی، نام خانوادگی و نام، مشخصات شناسنامهای، ارسال عکس، رشته امتحانی مورد نظر، نام شهرستان برای تعیین حوزه امتحانی و تمامی اطلاعات لازم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند. بدیهی است درصورت اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات اشتباه، بـا داوطلـب بـه عنـوان متخلـف برخورد خواهد شد.

۲) داوطلب در انتخاب کدرشته امتحانی و همچنین حوزه امتحانی، دقت نماید چرا که پس از پایـان مهلـت قـانونی ثبـتنـام و ویـرایش اطلاعـات (۹۶/۹/۷) بـه درخواستهای واصله در این خصوص، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- مطابق ضوابط پذیرفته شدگان نهایی دوره های روزانه در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ،۱۳۹۶حتی در صورت عدم ثبت نـام و یـا انصـراف قطعـی از رشـته قبولی، مجاز به ثبتنام و شرکت در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۳۹۷به منظور انتخاب رشتههای تحصیلی دوره روزانه نخواهند بود.

۴- بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ،۱۳۹۵/۱۰/۱۸دانشـجویان در حـال تحصـیل در مقطـع دکتری (به استثنای پذیرفته شدگان دورههای روزانه آزمون دکتری سال ۱۳۹۶که حق شرکت در آزمون سال ۱۳۹۷را ندارند)، در صورت تمایل به ثبت نـام و شرکت در آزمون دکتری سال ۱۳۹۷در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما میبایست تا پایان مهلت مقـرر ثبـتنـام آزمـون دکتری سال ،۱۳۹۷از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمایند. بدیهی است در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون دکتری سال ،۱۳۹۷ قبولی آنان در آزمون لغو و هیچگونه اقدامی نسبت به درخواست آنان، امکانپذیر نخواهد بود.

۵- فارغ التحصیلان برای درج معدل کل اکتسابی مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترای حرفه ای و دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد و یا دکترای حرفه ای برای درج میانگین واحدهای گذرانده سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹۷ به توضیحات مربوط به معدل مراجعه نمایند.

۶- در پایان ثبتنام اینترنتی تأیید صحت اطلاعات ارسالی به عهده شخص داوطلب میباشد، لذا دقت و توجه کافی در این خصوص به عمل آید.

۷- برای جلوگیری از مشکلات بعدی حتماً اطلاعات درج شده در تقاضانامه ثبتنامی، به دقت بررسی گردد.

۸- داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت شماره پرونده و کدپیگیری، یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و پس از مطالعـه منـدرجات آن، آن را نـزد خـود
نگهداری نمایند.

۹- توصیه میشود داوطلب فرایند ثبتنام را شخصاً انجام دهد و شماره پرونده و کد پیگیری دریافتی از سایت را، نزد سایرین افشا نکند.

۱۰- شماره تلفن روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور: ۴۲۱۶۳-۰۲۱

۱۱- آدرس پستی سازمان سنجش آموزش کشور: تهران ـ صندوق پستی ۱۳۶۵-۱۵۸۷۵  (سازمان سنجش آموزش کشور ـ واحد ثبت نام آزمون دکتری)

۱۲- پذیرش دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۷در دورههای روزانه، نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیـام نور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور صورت خواهد گرفت.

۱۳- بر اساس مصوبه جلسه اول «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی»، کارنامه شرکت کنندگان آزمون نیمـه متمرکـز دکتـری سـال ۱۳۹۶فقط برای پذیرش شهریور ماه و بهمن ماه سال ۱۳۹۶معتبر بوده است؛ لذا تمامی متقاضیان پذیرش سال ۱۳۹۷بایستی در این آزمون ثبت نام و شـرکت نمایند.

۱۴- آدرس پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور: www.sanjesh.org

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید