لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

0
803
 دانشگاهگرایشروزانهشبانه
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشداراکترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشداصفهانفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
پلیمردارددارد
انرژی های تجدیدپذیردارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدایلامفرایندهای جداسازیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدتبریزطراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
پلیمردارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدتخصصی فناوری های نوین املسیستم های انرژیداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدتربیت مدرسترموسینتیک و کاتالیستداردندارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
زیست پزشکیداردندارد
انرژیداردندارد
بیوتکنولوژیداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدتهرانطراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
فرآوری و انتقال گازدارددارد
زیست پزشکیدارددارد
سیستم های انرژی (تکنولوژی انرژی)دارددارد
سیستم های انرژی (انرژی و محیط زیست)دارددارد
انرژی های تجدیدپذیردارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
داروسازیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدتهران (دانشکده فنی فومن گیلان)فرایندهای جداسازیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدتهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان)فرایندهای جداسازیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرانمهندسی شیمیداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدپژوهشگاه مواد و انرژی – مشکین دشت کرجانرژی های تجدیدپذیرداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدجامع امام حسین (ع) - تهرانطراحی فرایندداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدخلیج فارس - بوشهرترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
صنایع پتروشیمیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشددانشکده محیط زیست - سازمان حفاظت محیط زیست - کرجHSEدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدرازی - کرمانشاهترموسینتیک و کاتالیستداردندارد
فرایندهای جداسازیداردندارد
طراحی فرایندداردندارد
پلیمرداردندارد
بیوتکنولوژیداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدسمنانترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
نانوفناریدارددارد
HSEدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدسیستان و بلوچستان - زاهدانترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
مدلسازی، شبیه سازی و کنترلدارددارد
پدیده های انتقالدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدشهید باهنر - کرمانفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
پلیمردارددارد
پدیده های انتقالدارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدشهید بهشتی - تهرانمهندسی راکتوردارددارد
مهندسی چرخه سوختدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدشیرازمهندسی شیمیداردندارد
مدلسازی، شبیه سازی و کنترلداردندارد
محیط زیستداردندارد
فرآوری و انتقال گازداردندارد
نانوفناریداردندارد
پلیمرداردندارد
مهندسی راکتورداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعت نفت - اهوازفرآوری و انتقال گازداردندارد
HSEداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی ارومیهفرایندهای جداسازیداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی اصفهانفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
پدیده های انتقالدارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی امیرکبیر - تهرانترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
صنایع غذاییدارددارد
نانوفناریدارددارد
پدیده های انتقالدارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
HSEدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس بندر ماهشهر)صنایع پتروشیمیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی جندی شاپور - دزفولپدیده های انتقالداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانطراحی فراینددارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی سهند - تبریزترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
صنایع غذاییدارددارد
پلیمردارددارد
پدیده های انتقالدارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی شریف - تهرانترموسینتیک و کاتالیستداردندارد
فرایندهای جداسازیداردندارد
طراحی فرایندداردندارد
مدلسازی، شبیه سازی و کنترلداردندارد
محیط زیستداردندارد
پلیمرداردندارد
زیست پزشکیداردندارد
مهندسی راکتورداردندارد
مهندسی چرخه سوختداردندارد
سیستم های انرژی (تکنولوژی انرژی)داردندارد
سیستم های انرژی (سیستم های انرژی)داردندارد
بیوتکنولوژیداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی شیرازمهندسی شیمیداردندارد
فرآوری و انتقال گازداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی کرمانشاهفرایندهای جداسازیداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی مالک اشترترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
طراحی فراینددارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی نوشیروانی بابلترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدصنعتی همدانطراحی فراینددارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدعلم و صنعت ایران - تهرانترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
مدلسازی، شبیه سازی و کنترلدارددارد
صنایع شیمیایی معدنیداردندارد
پلیمردارددارد
بیوتکنولوژیداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدعلم و فناوری مازندران - بهشهرفرایندهای جداسازیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدفردوسی مشهدفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
مدلسازی، شبیه سازی و کنترلدارددارد
فرآوری و انتقال گازدارددارد
صنایع غذاییدارددارد
نانوفناریدارددارد
پلیمردارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدکاشانترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
نانوفناریدارددارد
پلیمردارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدکردستان - سنندجمهندسی شیمیداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدگلستان - گرگانفرایندهای جداسازیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدگیلان - رشتفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
پدیده های انتقالدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدمازندران - بابلسرمهندسی شیمیدارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدمحقق اردبیلی - اردبیلفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدمهندسی فناوری های نوین - قوچانطراحی فراینددارددارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدهرمزگان - بندرعباسپدیده های انتقالداردندارد
لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشدیاسوجفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید