آشنایی با شیر دروازه ای

آشنایی با شیر دروازه ای

عمل اصلي اين شير در حقيقت قطع کامل ويا ايجاد ارتباط بين دو جريان سيال مي باشد. اين بدان معناست که اين نوع شيرها يا...

آنالیز و شناسایی مواد

منظور از آنالیز، بررسی یا تحلیل بوده که اگر به تنهایی استفاده شود، به معنی تجزیه شیمیایی که در علم مواد مرسوم است نخواهد...

آخرین مطالب

آخرین مطالب دایره المعارف