لیست دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

0
301
 دانشگاهگرایشروزانهشبانه
اراکترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
اصفهانفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
پلیمردارددارد
انرژی های تجدیدپذیردارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
ایلامفرایندهای جداسازیدارددارد
تبریزطراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
پلیمردارددارد
تخصصی فناوری های نوین املسیستم های انرژیداردندارد
تربیت مدرسترموسینتیک و کاتالیستداردندارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
زیست پزشکیداردندارد
انرژیداردندارد
بیوتکنولوژیداردندارد
تهرانطراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
فرآوری و انتقال گازدارددارد
زیست پزشکیدارددارد
سیستم های انرژی (تکنولوژی انرژی)دارددارد
سیستم های انرژی (انرژی و محیط زیست)دارددارد
انرژی های تجدیدپذیردارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
داروسازیدارددارد
تهران (دانشکده فنی فومن گیلان)فرایندهای جداسازیدارددارد
تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان)فرایندهای جداسازیدارددارد
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرانمهندسی شیمیداردندارد
پژوهشگاه مواد و انرژی – مشکین دشت کرجانرژی های تجدیدپذیرداردندارد
جامع امام حسین (ع) - تهرانطراحی فرایندداردندارد
خلیج فارس - بوشهرترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
صنایع پتروشیمیدارددارد
دانشکده محیط زیست - سازمان حفاظت محیط زیست - کرجHSEدارددارد
رازی - کرمانشاهترموسینتیک و کاتالیستداردندارد
فرایندهای جداسازیداردندارد
طراحی فرایندداردندارد
پلیمرداردندارد
بیوتکنولوژیداردندارد
سمنانترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
نانوفناریدارددارد
HSEدارددارد
سیستان و بلوچستان - زاهدانترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
مدلسازی، شبیه سازی و کنترلدارددارد
پدیده های انتقالدارددارد
شهید باهنر - کرمانفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
پلیمردارددارد
پدیده های انتقالدارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
شهید بهشتی - تهرانمهندسی راکتوردارددارد
مهندسی چرخه سوختدارددارد
شیرازمهندسی شیمیداردندارد
مدلسازی، شبیه سازی و کنترلداردندارد
محیط زیستداردندارد
فرآوری و انتقال گازداردندارد
نانوفناریداردندارد
پلیمرداردندارد
مهندسی راکتورداردندارد
صنعت نفت - اهوازفرآوری و انتقال گازداردندارد
HSEداردندارد
صنعتی ارومیهفرایندهای جداسازیداردندارد
صنعتی اصفهانفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
پدیده های انتقالدارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
صنعتی امیرکبیر - تهرانترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
صنایع غذاییدارددارد
نانوفناریدارددارد
پدیده های انتقالدارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
HSEدارددارد
صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس بندر ماهشهر)صنایع پتروشیمیدارددارد
صنعتی جندی شاپور - دزفولپدیده های انتقالداردندارد
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانطراحی فراینددارددارد
صنعتی سهند - تبریزترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
صنایع غذاییدارددارد
پلیمردارددارد
پدیده های انتقالدارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
صنعتی شریف - تهرانترموسینتیک و کاتالیستداردندارد
فرایندهای جداسازیداردندارد
طراحی فرایندداردندارد
مدلسازی، شبیه سازی و کنترلداردندارد
محیط زیستداردندارد
پلیمرداردندارد
زیست پزشکیداردندارد
مهندسی راکتورداردندارد
مهندسی چرخه سوختداردندارد
سیستم های انرژی (تکنولوژی انرژی)داردندارد
سیستم های انرژی (سیستم های انرژی)داردندارد
بیوتکنولوژیداردندارد
صنعتی شیرازمهندسی شیمیداردندارد
فرآوری و انتقال گازداردندارد
صنعتی کرمانشاهفرایندهای جداسازیداردندارد
صنعتی مالک اشترترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
طراحی فراینددارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
صنعتی نوشیروانی بابلترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
صنعتی همدانطراحی فراینددارددارد
علم و صنعت ایران - تهرانترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
فرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
مدلسازی، شبیه سازی و کنترلدارددارد
صنایع شیمیایی معدنیداردندارد
پلیمردارددارد
بیوتکنولوژیداردندارد
علم و فناوری مازندران - بهشهرفرایندهای جداسازیدارددارد
فردوسی مشهدفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
مدلسازی، شبیه سازی و کنترلدارددارد
فرآوری و انتقال گازدارددارد
صنایع غذاییدارددارد
نانوفناریدارددارد
پلیمردارددارد
بیوتکنولوژیدارددارد
کاشانترموسینتیک و کاتالیستدارددارد
نانوفناریدارددارد
پلیمردارددارد
کردستان - سنندجمهندسی شیمیداردندارد
گلستان - گرگانفرایندهای جداسازیدارددارد
گیلان - رشتفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
محیط زیستدارددارد
پدیده های انتقالدارددارد
مازندران - بابلسرمهندسی شیمیدارددارد
محقق اردبیلی - اردبیلفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد
مهندسی فناوری های نوین - قوچانطراحی فراینددارددارد
هرمزگان - بندرعباسپدیده های انتقالداردندارد
یاسوجفرایندهای جداسازیدارددارد
طراحی فراینددارددارد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید